Generelle Vilkår

Hei og velkommen til våre generelle vilkår for bruk av Tryggid.com samt tjenesten som tilbys på domenet.

Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder mellom Tryggid Europé OU, org. nr. («TryggId») og deg som bruker («Bruker», «du» eller «deg») av tjenesten og nettstedet.

1. Generelt og dine forpliktelser

Ved å besøke nettstedet og benytte deg av tjenesten godtar du å binde deg til vilkårene og Tryggid integritetspolicy, som du finner her: www Du må være over 18 år og ellers autorisert til å kunne inngå avtaler i samsvar med norsk lovgivning for å benytte deg av tjenesten.

Når du bruker tjenesten skal du, dersom du søker etter en e-postadresse som ikke tilhører deg selv, ha innhentet samtykke fra personen hvis e-postadresse du oppgir i tjenesten. Du forplikter deg videre til å alltid benytte deg av nettstedet og tjenesten i samsvar med instruksjonene angitt til enhver tid av Tryggid, uansett om de finnes i Vilkårene, Integritetspolicyen eller andre steder på nettstedet. Du tar selv ansvar for, og garanterer, at informasjonen du laster opp eller på annen måte oppgir på eller via nettstedet

  • ikke krenker andres rettigheter og/eller står i strid med norsk eller annen lovgivning, samt 
  • at du har rett til å videreføre slik informasjon.

2. Pris og betaling

Visse tjenester tilbys kostnadsfritt. Tryggid kan dog kunne legge til tjenester, funksjoner og tilbehør som Tryggid tar betalt for. I så tilfelle kommer du til å måtte aktivt inngå en avtale angående slike tillegg, der Tryggid kommer til å informere deg om din betalingsplikt. Basic: (Finland) 23.98 € / måned + 23.98 € startavgift Premium: (Finland) 29.99 € / måned + 29.99 € startavgift Premium: (Norge) 249 NOK / måned + 249 NOK startavgift Premium: (Danmark) 239 DKK / måned + 239 DKK startavgift. 

3. Ansvar og avtalebrudd

Dersom Tryggid skulle ha grunn til å tro at informasjonen du har gitt Tryggid ikke er korrekt, at du ikke bruker tjenesten i samsvar med dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene, eller på annen måte bruker tjenesten på en måte som ikke er forenlig med Vilkårene, har Tryggid rett til å begrense din tilgang til nettstedet og tjenesten. Slike tiltak vil imidlertid kun føre til fakturering for abonnementsperioden der tjenesten har blitt brukt, ved bruk av avgiftsbelagte tjenester. 

Du har ikke rett til erstatning for skader, slik som tap av fortjeneste eller andre følgeskader, under den forutsetning at grov uaktsomhet ikke foreligger fra Tryggids side. Tryggid er ikke ansvarlige for skade som forekommer på grunn av innhold i data eller annen informasjon som formidles ved bruk av tjenesten eller Brukerens handlinger som følge av bruk av tjenesten. Tryggid er heller ikke ansvarlig for skade forårsaket av datavirus eller tilsvarende, forsinkelser, korrupsjon eller tap av data, eller for Brukerens eventuelle erstatningsplikt overfor en tredjepart. 

Tjenesten er en søketjeneste som kan hjelpe deg med å oppdage uregelmessigheter i forbindelse med din datamaskin og/eller dine persondata i en tidlig fase. Tryggid tar dermed ingen ansvar for eventuelle økonomiske skader du har pådratt deg på grunn av uautorisert bruk av tredjeparter for dine persondata, bankinformasjon, datamaskin, bankkort, ID-kort, eller annet. Tryggid garanterer heller ikke for at slik uautorisert bruk oppdages gjennom tjenesten. Du står selv ansvarlig for å iverksette passende tiltak når tjenesten gjør deg oppmerksom på at noen kan ha brukt dine persondata til upassende formål. For å unngå misforståelser kommer Tryggid altså ikke til å erstatte eventuelle skader, verken direkte eller indirekte, som har oppstått på grunn av at noen har brukt din identitet, bankkort, ID-kort, brutt seg inn på din datamaskin, eller på annen måte krenket ditt privatliv uten autorisasjon.

4. Immaterielle rettigheter

Brukeren har ikke rett til å bruke Tryggids varemerke eller firma utover det som er nødvendig for bruk av tjenesten i henhold til Vilkårene.

5. Force majeure

Dersom Tryggid hindres i å fullføre sine forpliktelser i samsvar med Vilkårene eller Integritetspolicyen på grunn av omstendigheter som Tryggid ikke med rimelighet kan kontrollere og som Tryggid ikke med rimelighet kunne vært forventet å regne med, og hvis konsekvenser Tryggid heller ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet, inkludert, men ikke begrenset til, arbeidskonflikt, krig, brann, lynnedslag, opprør, terroristangrep, embargo, offentlig inngrep, myndighetsbestemmelse eller lov, feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandør på grunn av nevnte omstendigheter, samt andre omstendigheter utenfor Tryggid sin kontroll, skal dette utgjøre grunnlag for straffritak og fritak fra fremskyndelse av tidspunkt for gjennomføring, gitt at Tryggid i rimelig grad har forsøkt å begrense skaden.

6. Cookies (informasjonskapsler)

Når du besøker nettstedet eller bruker tjenesten på din datamaskin, ditt nettbrett eller annet utstyr, lagrer Tryggid en tekstfil på ditt utstyr for at Tryggid skal kunne tilby nettstedet og/eller tjenesten. Gjennom å besøke nettstedet og/eller bruke tjenesten godtar du at Tryggid henter og lagrer teknisk informasjon (som informasjonskapsler) på det utstyret du benytter for å besøke nettstedet og/eller bruke tjenesten. 

Du har alltid mulighet til å avvise bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vi vil gjøre deg oppmerksom på at din brukeropplevelse av nettstedet og tjenesten kan påvirkes negativt når du avviser bruk av informasjonskapsler, da det kan føre til at du ikke kan benytte deg av alle funksjonene på nettstedet og i tjenesten.

7. Overføring

Tryggid har rett til å når som helst overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til Vilkårene, forutsatt at selskapet som overtar med rimelighet kan forventes å oppfylle sine forpliktelser i samsvar med Vilkårene på en tilfredsstillende måte for Brukeren. Om Tryggid overfører sine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse Vilkårene erstatter erververen Tryggid som part, og erververen har likeledes rett til å overføre disse ervervede rettigheter og forpliktelser til en annen.

8. Tillegg og endringer

Den nyeste versjonen av Vilkårene som gjelder for besøk på nettstedet og bruk av tjenesten finnes alltid på nettstedet tryggid.com. Tryggid forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer som trer i kraft to (2) uker etter at endringene i Vilkårene har blitt publisert på nettstedet. Den nyeste versjonen av Vilkårene erstatter samtlige tidligere versjoner. Ved besøk på nettstedet og/eller bruk av tjenesten etter endringenes ikrafttredelse, anses endringene som godkjent. Tilsvarende gjelder for øvrige dokumenter som omfattes av Vilkårene.

9. Strid og gjeldende lov

Strid i forbindelse med Vilkårene skal avgjøres av norsk allmenn domstol etter gjeldende norsk lov.

crossmenu